Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!

Riolen en rioolstelsels omvatten alle stelsels en onderdelen daarvan die zijn ingericht voor de opvang en het transport van industrieel afvalwater, huishoudelijk afvalwater en regenwater.

Onder rioleringsbeheer wordt verstaan het reinigen, inspecteren, renoveren en repareren van riolen en leidingen, kolken (putten) en gemalen.

Omschrijving van de activiteit 

Voor beoordeling van de risico's is een onderscheid tussen bovengronds en ondergronds werken belangrijk. Bij bovengronds werken moet rekening worden gehouden met het verkeer en de omgeving op de openbare weg of het bedrijfsterrein. Bij ondergronds werken is sprake van besloten ruimtes, bijvoorbeeld bij het werken aan een leiding of in een put.

Risico's 
Bij de activiteit rioleringsbeheer zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.

In de Arbocatalogus Afvalbranche is een uitvoerige beschrijving opgenomen van de aanwezige gevaren en de maatregelen om risico's bij rioleringsbeheer te beheersen. De teksten en figuren zijn overgenomen uit het Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer (versie 5 uit 2011 met de updates nadien). Het genoemde veiligheidsvoorschrift wordt niet meer geactualiseerd, omdat wijzigingen in de website van de Arbocatalogus Afvalbranche worden verwerkt. Omdat veelvuldig naar het (voormalige) veiligheidsvoorschrift wordt verwezen, is voor gebruikersgemak een PDF-document gemaakt, waarin met deeplink verwijzingen naar de website is aangegeven waar de betreffende teksten te vinden zijn. Het PDF-document is hier te vinden.

randomness