Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!

Bij het inzamelen van huishoudelijk afval wordt groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) apart opgehaald. Ook wordt groenafval dat vrijkomt bij de aanleg en onderhoud van openbaar groen, bos- en natuurterreinen, gescheiden gehouden. Zowel gft-afval als groenafval wordt naar een composteer- of vergistingsinstallatie gebracht.

Omschrijving van de activiteit 

Tijdens het composteerproces wordt het biologisch materiaal in een aantal weken door micro-organismen omgezet in compost waarbij veel warmte ontstaat. Binnen de compostering worden gft-compostering en groencompostering onderscheiden. Groencompostering vindt in de buitenlucht plaats, terwijl gft-compostering in hallen gebeurt.

Bij de vergisting van gft-afval wordt organisch materiaal in een vergistingstank omgezet in biogas, wat een mengsel van methaan (CH4) en koolstofdioxide (CO2) is. Biogas kan worden omgezet in groen gas of met een gasmotor worden omgezet naar energie en warmte.

Risico's 
Bij de activiteiten composteren en vergisten zijn gevaren aanwezig die in uw bedrijf een risico voor de werknemer kunnen zijn. De gevaren zijn in de linkerkolom per activiteit te vinden of met de zoekfuncties in de rechterkolom. Een risico is een gevaar dat in een bepaalde mate aanwezig is en met een zekere waarschijnlijkheid tot hinder, effect op de gezondheid, verzuim, letsel of de dood kan leiden. Indien blijkt dat een risico in uw bedrijf aanwezig is, dan moet de beschreven maatregel worden genomen. Een beschreven maatregel mag worden vervangen door een andere maatregel op voorwaarde dat die minimaal tot hetzelfde beschermingsniveau leidt.

Omdat groencompostering in de buitenlucht plaatsvindt, vormen hierbij belasting door hoge temperaturen, biologisch actief stof en dieselmotoremissie een minder groot risico dan bij gft-compostering.

Bij de activiteit Vergisten gelden nagenoeg dezelfde risico's als bij composteren. Alleen de risico's hoge temperaturen en verlichting gelden niet. In aanvulling daarop kent de activiteit Vergisten nog enkele specifieke gevaren.

Bij deze activiteit vindt u een aantal risicogroepen met gevaren die medewerkers lopen. Door het gevaar aan te klikken komt u bij de maatregelen om de risico's in het bedrijf te voorkomen of te beperken.