Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 september 2022, 22:15 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Beperken blootstelling aan houtstof bij verwerking

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het bewerken van afvalhout dat bestaat uit breken, verkleinen, sorteren, zeven en op transportbanden verplaatsen van afvalhout, wordt een machinale shredder ingezet.

Verplichte maatregelen

De beheersmaatregelen die bij het shredderen van hout en het op een transportband verplaatsen van houtsnippers, vanuit de arbocatalogus verplicht zijn om stofvorming in de ademlucht te beperken en daarmee de blootstelling aan hardhoutstof zijn:

 • Voorkomen dat houtstof vrijkomt door afzuigen aan de bron en stof opvangen of nat neerslaan
 • Shredderen uitvoeren op een aangewezen locatie binnen het bereik van een stofbestrijdingsinstallatie of nabij bronafzuiging met stofopvang
 • Neerslaan van houtstof of afzuigen van houtstof met stofopvang dat vrijkomt bij transporthandelingen zoals de overstort van transportband
 • Minimaliseren van stofvorming door bevochtigen, afvangen en stofdicht verpakken
 • Voorschrijven van werkwijzen waarbij stofvorming wordt beperkt en beheerst
 • Verplaatsen van houtsnippers tot een minimum beperken
 • Beperken van de storthoogte bij het verplaatsen van houtsnippers
 • Bevochtigen van houtsnippers voorafgaand aan het verplaatsen ervan met een effectief systeem voor stofbestrijding, zoals een waternevelinstallatie om houtstof neer te slaan
 • Organiseren dat het verplaatsen van houtsnippers plaatsvindt op momenten dat er geen (onbeschermde) personen aanwezig zijn die onnodig worden blootgesteld
 • Gebruiken van machinale technieken zoals vochtig reinigen of stofzuigen met fijnstoffilter bij opruim- en schoonmaakwerk - houtstof nooit droog vegen
 • Uitvoeren van opruim- en schoonmaakwerk wanneer er geen andere personen aanwezig zijn in de belaste ruimten en zones

Aanvullende maatregelen

Het is mogelijk dat een bedrijf (vanuit de RI&E) aanvullende maatregelen voorschrijft zoals:

 • Machinisten voorzien van bewerkingsmachines met afgesloten cabines met overdrukfiltersysteem. Overdruksystemen moeten jaarlijks gekeurd worden op goede staat en werking. Deuren en ramen dienen gesloten te blijven voor een goede beschermende werking van het overdruksysteem.
 • Beperken van de verblijfsduur van onbeschermde personen in met stof belaste zones op basis van een specifieke risicobeoordeling en zo de onbeschermde blootstellingstijd per werkdag maximeren
 • Voorkomen dat er droog houtstof komt te liggen op wegen waarover gereden wordt.
 • Zorgen dat terreinen en werklocaties, waar stof vrijkomt, vochtig te houden.
 • Aanwijzen van een functionaris die op de werkvloer aanwezig is en verantwoordelijk is voor het op enig moment nemen van maatregelen om stofvorming effectief te bestrijden en de blootstelling van werknemers aan hardhoutstof voldoende te beperken.
 • Voorschrijven van ademhalingsbeschermingsmiddelen (ABM) bij onderhoud aan machines en installaties indien er kans is op overschrijding van de wettelijke grenswaarde voor houtstof:
  • P3-filter is vereist voor stof van hardhout [hardhout is hout van bedektzadigen]
  • P2-filter is toegestaan voor stof van niet-hardhout soorten [zonder enige vermenging met hardhout soorten]
Beoogd effect 

Met het toepassen van deze technische maatregel wordt de blootstelling aan hardhoutstof zoveel mogelijk beperkt.

Wet- en regelgeving 
 • art. 4.3 Arbobesluit inzake Grenswaarden
 • art. 4.19 lid 1 Arboregeling inzake Wettelijke grenswaarden gevaarlijke stoffen