Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanstellen vertrouwenspersoon

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

 • zorgen voor eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben
 • nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is
 • slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures
 • desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming
 • doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator
 • geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag
 • adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag
 • registreren van gevallen van ongewenst gedrag

Een vertrouwenspersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van werknemers. Hij heeft een geheimhoudingsplicht.

Aanstellen vertrouwenspersoon

Bedrijven kunnen, in overleg met de ondernemingsraad, kiezen voor:

 • een interne vertrouwenspersoon: een medewerker binnen het bedrijf die wordt opgeleid tot vertrouwenspersoon
 • een externe vertrouwenspersoon: iemand van buiten het bedrijf, bijvoorbeeld via de arbodienstverlener of brancheorganisatie

Het is niet verstandig om de taken van een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris aan de taken van een vertrouwenspersoon toe te voegen. Dit kan conflicten tussen de verschillende taken tot gevolg hebben.

Aandachtspunten

 • Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon het bedrijf goed kent en gemakkelijk toegankelijk is voor de werknemers
 • Geef de vertrouwenspersoon een eigen kamer die afgesloten kan worden
 • Naast het aanstellen van een vertrouwenspersoon is het van belang dat een bedrijf een duidelijk beleid heeft tegen ongewenst gedrag en zelf het goede voorbeeld geeft. Voorkomen blijft immers beter dan genezen.
 • Afhankelijk van de samenstelling van het personeelsbestand kan een bedrijf ervoor kiezen om meer dan één vertrouwenspersoon aan te stellen. Hierbij kan gelet worden letten op geslacht, leeftijd of afkomst, zodat het slachtoffer terecht kan bij iemand bij wie hij zich het best op zijn gemak voelt
Beoogd effect 

De vertrouwenspersoon richt zich erop problemen voor te zijn en problemen die zich voordoen op een adequate manier op te lossen.

Meer informatie 
randomness