Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 2 februari 2021, 16:28 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uit

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Alle energiebronnen moeten zodanig uitgeschakeld worden, dat deze niet ongewild in bedrijf gaan. Bijvoorbeeld bewegende delen van een rooster of een gemaalpomp.

De principes van lock out / tag out en block & bleed zijn nader uitgewerkt in de procedure lock out tag out. Deze procedures worden omgezet in specifieke werkinstructies.
In dit licht is ondermeer beveiliging van de hoofdschakelaar noodzakelijk.

Om zeker te zijn dat een aardlekschakelaar werkt als dat nodig is, laat de installatieverantwoordelijke de werking maandelijks controleren.

Rioleringsbeheer

(bron: par. 5.1 van het voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Bijschrift bij het figuur Voorbeeld van stempelen: De rioolafsluitingen moeten op een zodanige wijze worden aangebracht dat het verwijderen op een veilige manier van buiten de besloten ruimte kan plaatsvinden.

 

Voorbeeld van stempelen Rioolafsluitingen moetne van buiten rioool veilig te verwijderen zijn.

De rioolafsluiting moet geschikt zijn voor de te verwachten omstandigheden. De afsluiting moet tenminste bestand zijn tegen een waterdruk gelijk aan het statische hoogteverschil tussen de betreffende rioolleiding en het maaiveld ter plaatse. Indien het riool uitmondt op open water houdt de werkgever rekening met de hoogste waterstand in het open water. Balafsluiters mogen bij betredingen van het riool/besloten ruimten niet worden toegepast. Plaatafsluiters (rioolschotten) moeten bij rioolbetreding van een deugdelijke afstempeling worden voorzien. Bij stempelen dient altijd rekening te worden gehouden met een veilige vluchtweg van de betreder.

 

Beveiliging van de hoofdschakelaar

Bij gemalen en dergelijke kunnen de aanwezige afsluiters worden gesloten en de pompen worden uitgeschakeld. Daarbij moeten maatregelen worden getroffen die het onmogelijk maken dat tijdens de werkzaamheden afsluiters worden geopend of pompen worden ingeschakeld door:

  • vergrendelen van aan/uitschakelaar of werkschakelaar(s)
  • verwijderen van zekeringen
  • verwijderen van aandrijfriemen of -snaren
  • onderbreken van de energietoevoer in pneumatische of hydraulische circuits

Het moet zichtbaar zijn dat de hoofdschakelaar van pompen uitgeschakeld is.

De sleutel van het gemaal moet in bezit zijn van het betrokken individu dat de betreffende rioleringswerkzaamheden uitvoert.

Beoogd effect 

Doel van deze maatregelen is het tegengaan van ongewild inschakelen van spanning of ongewild op gang brengen van stromen water of stoffen door leidingen. Dit is een organisatorische maatregel, omdat hij middels procedures en werkinstructies wordt afgedwongen.