Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

SDS AEC Kalkfilterstof-zwaarbelast

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

SAFETY DATA SHEET

Opgesteld volgens de notitie verantwoording opstellen SDS reststoffen, versie 2.0 (2016). Deze notitie is gebaseerd op EU richtlijn nr. 1907/2006, nr. 1272/2008, nr. 453/2010 en de Richtsnoer van ECHA voor het samenstellen van veiligheidsbladen, versie 2.2 (december 2014)

AEC kalkfilterstof - zwaarbelast

 

Pagina: 1 van 8

Opgesteld door: IndusTox Consult (fj)

Versie: 2.0

Uitgave d.d.: 01-01-2016

 

 

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF EN VAN DE LEVERANCIER

1.1. Identificatie van de stof

Productnaam:

AEC kalkfilterstof (AEC = Afval Energie Centrale, voorheen AVI)

Synoniemen:

AEC kalkfilterstof uit droge reiniging

(Chemische) naam en formule:

 

Commerciële naam:

AEC kalkfilterstof

CAS nr:

Niet van toepassing

 

Afvalstoffen zijn vrijgesteld van registratie overeenkomstig de bepalingen van REACH. Er is geen registratienummer.

 

1.2. Gebruik van de stof

AEC kalkfilterstof is een restproduct dat vrijkomt bij de verbranding van huishoudelijk afval en bedrijfsafvalstoffen. Het kalkfilterstof ontstaat na reactie van rookgas-reinigingsmiddelen (in dit geval kalk met een kleine hoeveelheid actief kool) met verontreinigingen in het rookgas. Het bevat vooral calciumzouten. Het product heeft een variabele samenstelling. Het product wordt gebruikt als vulstof voor mijnen of wordt na immobilisatie gestort. Het kan ook in de (eigen) waterbehandeling als neutralisatiemiddel worden gebruikt.

 

 

1.3. Identificatie van de producent

Producent:

Adres:

PC+Plaats:

Telefoon:

Telefax:

Algemeen E-mail:

Web site:

<invullen door leverancier>

 

1.4. Telefoonnummer in geval van nood

Producent:

Telefoon (24 uur per dag):

Nationaal contact:

Telefoon:

<invullen door leverancier>

 

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum,

030 – 274 88 88

 

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

2.1. Indeling van de stof

Classificatie volgens EU 1272/2008

Het product bevat Pb als onzuiverheid. Loodverbindingen zijn schadelijk voor de voortplanting. Aangezien de concentratie hoger kan zijn dan 0,3% wordt aanbevolen om de aanduiding “gevaarlijk voor de gezondheid” te hanteren.

Dit product bevat zink in concentraties boven de 1%. Daarom wordt aanbevolen om de aanduiding “gevaarlijk voor het milieu” te hanteren.

 

EG-classificatie/EURAL

Als gevaarlijke afvalstof geclassificeerd met de indicatieve Euralcode 19 01 07*: vast afval van gasreiniging. Een afvalstof die op de lijst voorkomt en met een * is aangeduid, is een gevaarlijke afvalstof overeenkomstig Richtlijn 91/689/EEG betreffende gevaarlijke afvalstoffen.

 

 

2.2. Etikettering

Gevarenaanduiding

 

De CLP-gevarensymbolen voor mens en milieu zoals vastgesteld volgens interne vuistregels zijn wel aangegeven. het product behoeft een gevarenaanduiding en wel:

H360: Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

H410: Zeer giftig voor waterorganismen met langdurige gevolgen

Pictogram

 

 

 

 

Gevaarlijk voor de gezondheid

 

 

 

 

 

 

Gevaar voor aquatisch milieu

 

2.3. Andere gevaren

 

Geen

3. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Niet alle aanwezige verontreinigende componenten zijn opgesomd, maar een selectie van gezondheidsrelevante en milieurelevante verontreinigingen is opgenomen.

Naam

Percentage

Gevarenaanduiding van bestanddeel

AEC kalkfilterstof

Tot 100%

-

AEC actieve kool

< 12%

-

Pb-verbinding

Tot 12 g/kg

H360, H332, H302, H373, H410

Zn-verbinding

Tot 30 g/kg

H302, H314, H410

Chloride-verbinding

10 - 140 g/kg

Nvt.

Calcium-verbinding

280 – 470 g/kg

Nvt.

Bromide-verbinding

0,5 – 5 g/kg

Nvt.

Sulfaat-verbinding

3 – 75 g/kg

Nvt.

Som van 6 PCB’s

<175 µg/kg

H373, H410

Dioxines (als TEQ)

1 – 5 µg/kg

H373, H350

4. EERSTEHULP MAATREGELEN
AEC kalkfilterstof heeft een pH tussen de 11 en 12. AEC Kalkfilterstof is dus een basisch product. De onderstaande punten zijn daar op afgestemd.

4.1. Ogen

Effect:

 

EHBO:

Mogelijk irriterend voor de ogen. Rode ogen en tranen.

Met water spoelen en indien nodig een arts

raadplegen.

 

4.2. Inademing

Effect:

EHBO:

Mogelijk lichte irritatie van de ademhalingswegen, maar niet snel te verwachten.

Frisse lucht; raadpleeg de bedrijfsarts of bij heftige reacties de Spoed Eisende Hulp

 

4.3. Inslikken

Effect:

 

EHBO:

Branderig gevoel in de maag.

Spoel de mond, water drinken, raadpleeg de Spoed Eisende Hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis als de klachten langer dan een uur aanhouden.

 

4.4. Huid

Effect:

 

 

EHBO:

Mogelijk licht irriterend, rode huid.

Huid en handen voor het eten, drinken, toiletbezoek en roken eerst met water en zeep wassen, verontreinigde kleding uittrekken en regelmatig wassen voor hergebruik. Mocht huiduitslag ontstaan, raadpleeg dan de bedrijfsarts.

 

5. BRANDBESTRIJDINGS MAATREGELEN

Brandpreventie door:

 

Geschikte blusmiddelen:

Het materiaal is niet brandbaar en niet explosief. Geen gevaarlijke situatie te verwachten in geval van brand.

Alle blusmiddelen toegestaan.

 

 

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF (met name bij verwaaiing)

6.1. Persoonlijke voorzorg

 

Directe aanraking met de huid wordt afgeraden. Draag volledig gesloten lichaamsbedekkende werkkleding, gebruik werkhandschoenen en draag bij stoffige omgevingen een veiligheidsbril en adembescherming type FFP3.

 

6.2. Milieu voorzorg

 

Houd ramen en deuren van gebouwen en voertuigen zo veel mogelijk gesloten. Voorkom dat AEC kalkfilterstof in de riolering, oppervlaktewater of rechtstreeks in de bodem kan komen.

 

6.3. Opruim methoden

 

Voorkom het verwaaien van stof. Gemorst product zorgvuldig opscheppen en afvoeren afvoeren in het kader van de Europese Afvalstoffenlijst (Eural).

Spoel het restant niet weg in riolering of oppervlaktewater.

 

7. HANTERING EN OPSLAG

7.1. Hantering

 

Voorkom stofvorming. Gebruik afzuiging op plaatsen met stofvorming. Gebruik adembescherming in geval van onvoldoende ventilatie.

Eet, drink en rook niet op de werkplek. Was de handen na gebruik. Doe de persoonlijke beschermingsmiddelen af en doe werkkleding uit bij het betreden van de schaftruimte.

 

7.2. Opslag

 

Opslag in vloeistofdichte voorziening. Voorkom weglekken van drainwater. AEC kalkfilterstof heeft sterk hygroscopische eigenschappen waardoor dit granulaat met vocht een gebonden massa kan vormen. Door vochtaantrekkende werking kan een gebonden massa ontstaan.

Opslag gedurende lange tijd in verwarmde silo.

 

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

8.1. Grenswaarden voor blootstelling

Technische maatregelen:

Neem bij handelingen met AEC kalkfilterstof voorzorgsmaatregelen om stofvorming tegen te gaan.

Streef naar handelingen en transport in gesloten processen. Indien niet mogelijk zorg voor omkasting van werkplekken (cabines, met overdruk) of zorg voor adequate ventilatie.

Blootstellingslimieten:

De branchevereniging Vereniging Afvalbedrijven (VA) beveelt de volgende streefwaarde aan voor inhaleerbaar stof van AEC kalkfilterstof: 1,0 mg/m3 als TGG-8 uur.

Persoonlijke beschermingsmiddelen:

Ademhaling

Bij werkzaamheden met stofvorming: stofmasker met FFP3-filter.

Handen

Bij werkzaamheden met handcontact: Scheurvaste werkhandschoenen.

Oog

Bij werkzaamheden met stofvorming: ruimzichtbril of veiligheidsbril.

Huid en lichaam

In ongereinigde omgeving: Volledig gesloten lichaamsbedekkende werkkleding.

 

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

9.1. Algemene informatie

Fysische vorm:

Vaste stof. Korrelmaat < 1 mm.

Geur:

Geen

Kleur:

Vaalgrijs

 

9.2. Belangrijke gezondheid, veiligheid en milieu informatie

pH:

Tussen 11 en 12

Stortdichtheid:

Los gestort ca. 500 - 700 kg/m3.

Dampdichtheid:

Niet van toepassing

Smeltpunt:

Niet van toepassing

Ontbindingstemperatuur:

Niet van toepassing

Vlampunt:

Niet brandbaar

Kookpunt:

Niet van toepassing

Explosief:

Niet explosief

Oplosbaarheid in water:

Oplosbaar.

 

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

 

10.1. Stabiliteit product

 

Geen contact met grondwater vanwege uitloging van milieuschadelijke stoffen.

 

10.2. Te vermijden materialen

 

Zouten kunnen metalen en bouwmaterialen aantasten.

 

10.3. Gevaarlijke ontledende stoffen

 

Bij sterke verhitting ontstaat irriterend damp.

 

10.4 Reactiviteit

 

Niet bekend en niet te verwachten

 

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

11.1. Acute toxiciteit

Letale Dosis (LD)50 oral, rat:

Niet bekend

Directe gevolgen:

 

Wanneer stof in de ogen terecht komt kan dit irriterend werken en kan het een branderig gevoel geven. Bij het inslikken van de stof kan dit irritatie of een branderig gevoel geven van het maag-darmkanaal.

 

11.2. Chronische toxiciteit

Gevolgen op de lange termijn:

Niet bekend.

Verwacht mag worden dat herhaald, langdurig inademen van AEC kalkfilterstof zal leiden tot ontstekingen in de lagere luchtwegen en de longfunctie nadelig zal beïnvloeden.

 

 

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Ecotoxiciteit: Ecotoxicologische informatie is niet bekend. Het is mogelijk dat er effecten in aquatische ecosystemen zijn.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

13.1. Restafval / ongebruikte producten

 

AEC kalkfilterstof is een gevaarlijke afvalstof die uitsluitend door erkende vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars (VIHB-ers) met een beschikking mogen worden verwerkt in het kader van de Europese Afvalstoffenlijst en de besluiten melden c.q. inzamelen van afvalstoffen.

 

13.2. Verpakking

 

Geen bijzondere eisen.

 

14. INFORMATIE OVER HET VERVOER

UN-nummer en klasse:

UN 3077, milieugevaarlijke stof, vast, n.e.g. Klasse 9.

 

ADR/ADNR/RID:

Aanduiding in het vervoersdocument UN 3077, milieugevaarlijke stof, vast, n.e.g.

Klasse: 9

Classificatiecode: M 7

Verpakkingsgroep: III

Labels: 9 + markering “milieugevaarlijke stof”

Algemeen:

Transport over de weg in silo-auto’s. Transport over water in afgedichte bulkschepen.

Transportmiddelen uitrusten met adequate stofafvangvoorziening. Bij laden/lossen persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

 

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG classificatie afvalstoffen:

Indicatieve Euralcode 19 01 07*: vast afval van gasreiniging.

 

EG-gevarenaanduiding:

 

EG-Regelgeving gevaarlijke stoffen is niet van toepassing omdat het een afvalstof betreft.

 

Vanwege de kennis van de gevaren van het product wordt aanbevolen om de aanduiding “gevaarlijk voor de gezondheid” en “gevaarlijk voor het milieu” te hanteren.

Waarschuwingszinnen:

 

EG-regelgeving is niet van toepassing omdat het een afvalstof betreft.

 

Vanwege de kennis van de gevaren van het product wordt aanbevolen om de volgende H-zinnen te hanteren:

Gevarenaanduiding H360: Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

Gevarenaanduiding H410: Zeer giftig voor waterorganismen met langdurige gevolgen.

 

16. OVERIGE INFORMATIE

16.1. Overige informatie

Regelgeving voor verwerking van reststoffen met dioxines

Reststoffen met een gehalte dioxines (als TEQ) onder de 15 µg/kg mogen worden gebruikt en/of nuttig worden toegepast. Reststoffen met dioxinen boven deze concentratie moeten worden vernietigd of onomkeerbaar omgezet (EU 850/2004  en EU756/2010). Voor andere wijze van verwerking is toestemming nodig.

Training en instructie veilig werken

Werknemers moeten worden geïnformeerd de gevaren van het product en een training krijgen in veilige werken met het product onder de van toepassing zijnde regels. Voor een veilige hantering van dit product dient u de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad onder de aandacht te brengen van het personeel dat met dit product werkt.

Aansprakelijkheid

Dit veiligheidsinformatieblad geeft de belangrijkste gezondheids-, veiligheids- en milieu-aspecten weer van dit product. Voor een veilige hantering van dit product dient u de informatie uit dit veiligheidsinformatieblad onder de aandacht te brengen van al het personeel dat met dit product werkt.

De gegevens zijn gebaseerd op onze kennis met betrekking tot het betreffende product op de datum van uitgifte. Deze zijn te goeder trouw opgenomen. De gegevens zijn voor zover ons bekend correct en volledig op het moment dat deze MSDS is samengesteld. De producent wil er echter met nadruk op wijzen dat de verantwoordelijkheid bij de gebruiker ligt en daarom geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het verkeerd gebruiken van gegevens uit dit MSDS. Desalniettemin zal het op de juiste wijze gebruiken van het product een optimale veiligheid waarborgen.

 

Dit blad is afgestemd op de Europese en de Nederlandse regelgeving. De wettelijke Nederlandse regels zijn niet in het buitenland geldig.

randomness