Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Betreden besloten ruimten

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Doel

Doel van deze voorbeeld werkinstructie is het waarborgen dat het betreden van en het werken in een besloten ruimte zo veilig mogelijk wordt uitgevoerd.

Bij werkzaamheden in besloten ruimten zoals tanks, putten, kelders, riolen en dergelijke moeten speciale voorzorgsmaatregelen genomen worden om veilig werken te waarborgen. Vooral in ruimten waarin producten hebben gezeten, is specifieke aandacht voor het schoonmaken en ventileren van de ruimte noodzakelijk. Werkzaamheden in een besloten ruimte mogen alleen na een goede voorbereiding worden uitgevoerd. Voor de bedrijven in de afvalbranche is voor het uitvoeren van werk in een besloten ruimte is het verlenen van een werkvergunning door een daartoe bevoegde functionaris van het bedrijf verplicht. Het geven van een goede werkinstructie is wettelijk verplicht. Voordat iemand een besloten ruimte betreedt, dient de toezichthouder altijd een werkinstructie te geven waarin de volgende punten aan de orde moeten komen:

Tijdens de voorbereiding

 • leg de naam vast van de enige persoon die als verantwoordelijk toezichthouder is aangesteld
 • stem de toe te passen werkmethode af
 • zorg voor voldoende ventilatie
 • zorg dat de besloten ruimte voldoende schoon wordt gemaakt
 • zorg ervoor dat de ruimte rondom de toegang van de besloten ruimte schoon en veilig is
 • bepaal welke persoonlijke beschermingsmiddelen in de besloten ruimte nodig zijn
 • gebruik van afhankelijke adembeschermingsmiddelen (stof-, halfgelaatsmaskers en dergelijke) zijn in besloten ruimten verboden
 • zorg voor voldoende communicatiemiddelen
 • maak afspraken over een noodprocedure voor bedrijfshulpverlening besloten ruimten
 • zorg voor voldoende hulpmiddelen voor een eventuele redding
 • instrueer medewerkers over de risico's van besloten ruimten en hoe er veilig gewerkt kan worden
 • leg vast of en op welke wijze gasmetingen plaatsvinden, met welke frequentie en of metingen dan wel ingeschakelde alarmapparatuur tijdens de betreding noodzakelijk zijn
 • zorg voor instructie aan de mangatwacht (bij afvalenergiecentrlae zonewacht en bij rioleringsbeheer veiligheidswacht genoemd)
 • controleer of de arbeidsmiddelen zoals elektrische gereedschappen en installatie voldoet aan de eisen (ondermeer geaard)
 • zorg dat de werkplek conform de eisen is ingericht

Direct voorafgaand aan de betreding

 • gebruik werkvergunning bij het betreden van een besloten ruimten
 • stel de voor de apparatuur benodigde voedingsbronnen buiten de besloten ruimte op
 • plaats een generator dwars op de windrichting benedenwinds zodat uitlaatgassen niet in de besloten ruimte kunnen binnendringen
 • check of alle persoonlijke beschermingsmiddelen, communicatiemiddelen en hulpmiddelen voor hulpverlening, en andere materialen aanwezig zijn
 • vermeld kenmerken en bijzonderheden van de betreding in het logboek
 • zet het gebied rond de besloten ruimte af voor onbevoegden
 • markeer de besloten ruimte met het vereiste bord verboden toegang
 • check of afspraken over hulpverlening bij oproepbare persoon bekend zijn
 • geen betreding zonder de aanwezigheid van de mangatwacht (veiligheidswacht) die zelf nooit de besloten ruimte zal betreden, hulpverlening kan inroepen en permanent aanwezig is zolang de betreder in de besloten ruimte is
 • voer de vereiste gasmetingen uit en leg de resultaten schriftelijk vast bijvoorbeeld op de werkvergunning of in het logboek
 • bepaal of gasmetingen tijdens de betreding nodig zijn en met welke frequentie
 • zorg voor beschikbaarheid van de nodige meet- en waarschuwingsapparatuur tijdens de betreding

Tijdens de betreding

 • houd altijd contact tussen betreder en mangatwacht; de laatste is de enige verbinding met de buitenwereld
 • scherm bewegende delen van arbeidsmiddelen af
 • leid slangen, kabels ed. via een andere opening dan het mangat indien mogelijk
 • blijf alert dat de slangen, kabels en andere materialen geen gebreken vertonen
 • koppelingen van slangen mogen zich niet in de ruimte bevinden in verband met gevaar voor lekkage
 • zorg dat het mangat nooit versperd is door rommel, slangen en dergelijke
 • maak uitsluitend gebruik van geschikte arbeidsmiddelen, zoals  
  • explosieveilig gereedschap en verlichting
  • wisselspanning van maximaal 50 Volt of gelijkspanning van maximaal 120 Volt
 • verlaat de besloten ruimte onmiddellijk in geval van onweer

Leg bovenstaande vereisten in concrete afspraken vast in een procedure.

 

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang