Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie Graven gasgangen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Gasmeten

Een meetbevoegd persoon voert alle relevante gasmetingen uit. 

Voorafgaand aan de dagelijkse graafwerkzaamheden wordt een gasmeting uitgevoerd. Gemeten wordt CH4, H2S, CO, CO2 en O2. De uitslag wordt vermeld op het registratieformulier gas meten. De uitslag wordt vermeld op het registratieformulier. Als uit de meting blijkt dat de situatie veilig is, kan de werkplek worden vrijgegeven en mag begonnen worden met de werkzaamheden.

Tijdens de werkzaamheden wordt twee maal per dag gemeten en verder wordt continu gemeten met een op de machine aanwezige meter.

Instructie

Het geven en regelmatig herhalen van instructie over het werk en de bijkomende risico's is een wettelijke plicht. Daarnaast dient aantoonbaar te zijn dat deze instructies zijn gegeven. De (aanvullende) veiligheidsregels en de werkinstructies worden als leidraad gebruik bij het geven van instructie. 

De terreinbeheerder geeft instructie voor aanvang van de werkzaamheden. Deze instructie kan de volgende onderwerpen bevatten:

 • Toelichting op de graaf- en/of werkvergunning
  • Werkzaamheden, de bijzonderheden en risico's
  • Veiligheidsregels en aanvullende veiligheidsregels en -maatregelen
   • Rookverbod
   • Gas meten, doel van meting en registratie meetresultaten waarna vrijgeven werkplek en aanvang werk
   • Bovenwindse opstelling van kranen en ander materieel
    Als de werkzaamheden onderwinds zijn, worden deze gestaakt. 
   • Bovenwindse aanvoer van poreus materiaal voor opvullen sleuf, zover mogelijk van het emissiepunt vandaan
   • Ook personen blijven bovenwinds, nooit benedenwinds langs de sleuf
   • Controle op instorten/zakken sleuf
   • Verplicht gebruik voorgeschreven (extra) PBM's en hun gebruiksaanwijzing
   • Controle op aanwezigheid voldoende poreus materiaal voor aanvang graafwerkzaamheden
   • Veilig stellen leidingen waarop aangekoppeld moet worden
   • Pas beginnen met werkzaamheden na vrijgeven werkplek door terreinbeheerder
   • Zoveel mogelijk afdekken gasgangen aan het eind van de werkdag om geuroverlast te voorkomen (maximaal 50 meter onafgedekt)
  • Calamiteiten: hun aard en hoe te handelen
  • Afzetten sleuf middels kraangieken bij afwezigheid medewerkers
  • Communicatie tussen medewerkers eigen bedrijf en medewerkers van andere relevante bedrijven
  • Toezicht op naleving van veiligheidsmaatregelen
 • Eventuele bijzonderheden en bijbehorende maatregelen, zoals deze zijn aangegeven op de graafvergunning. Extra risico's aangeven!
 • Voorbeelden van extra maatregelen zijn:
  • Continue gasmeting toepassen in de kraan die de sleuf graaft.
  • Wanneer het poreus materiaal handmatig wordt toegediend, dient men dit aangelijnd te doen.

Herhaling van de instructie is verplicht:

 • Bij aanvang van elke nieuwe werkzaamheid met gasgevaar indien dit niet vaker dan één maal per jaar wordt uitgevoerd door de betrokken persoon
 • Als andere personen (mede) belast worden met de uitvoering (bijvoorbeeld omdat de uitvoering wordt opgevolgd door een nieuwe ploeg)
 • Na een incident of calamiteit

Het geven van instructie en de deelname eraan worden geregistreerd op het registratieformulier veiligheidsinstructie. Genoteerd worden datum, naam en handtekening van alle deelnemers (inclusief die van de instructeur). De lijst wordt een volledige certificatie/auditperiode bewaard.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
       
randomness